Smogová situácia na Slovensku

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave - odbor kvality ovzdušia, riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému vydal signál "Upozornenie": "Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať smogová situácia. Platnosť signálu sa začína o 16. hodine dňa 16. júla 2007 do odvolania."
Dňa 16. 7. 2007 v Prievidzi na monitorovacej stanici Prievidza, Malonecpalská, bol prekročený informačný hraničný prah ozónu 180 µg.m-3 (priemerná jednohodinová koncentrácia prízemného ozónu). Nameraná hodnota bola 184 µg.m-3. Na ostatnom území SR neboli namerané žiadne prekročenia. Zvýšenie možno očakávať na celom území Slovenska do 22.07.2007. V súvislosti s pokračovaním prílevu teplého vzduchu sa očakáva, že koncentrácie ozónu stúpnu a dôjde k prekročeniu výstražného hraničného prahu ozónu na území SR.
  Možné zdravotné účinky a odporúčané správanie:
Ozón (trojatómová molekula kyslíka) je plyn rozpustný vo vode so silnými oxidačnými vlastnosťami, ktorý môže mať akútne i chronické účinky na zdravie. K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
  Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného hraničného prahu (180 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa, bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.
  Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii ozónu. Môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zmenami v zložení krvi, zvýšením pohotovosti na alergickú situáciu, poruchami odolnosti organizmu.
  Odporúčané predbežné opatrenia pre dotknutú skupinu obyvateľstva na obmedzenie zbytočnej expozície ozónu v čase so zvýšenými koncentráciami prízemného ozónu v ovzduší:
- obmedziť dobu pobytu vonku,
- skrátiť vetranie obytných miestností,
- obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity),
- nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia,
  napr. natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie.
Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie ozónu v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci. Všetkým majiteľom prevádzok dotknutej oblasti prekročenia hraničných prahov ozónu sa odporúča obmedzenie prevádzok, kde dochádza k tvorbe prekurzorov ozónu (NOx, CO, VOC).
Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných hraničných prahov prízemného ozónu, o aktuálnych hodnotách koncentrácií ozónu a ďalších znečisťujúcich látok, ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia sú uvedené na www.shmu.sk .

>> Späť <<