Úvodná stránka
Sekcia, v ktorej sa Vám snažíme prinášať aktuálne informácie o našej činnosti. Podľa potreby aktualizované.
Informácie
Obsahuje zoznamy informácií, ktoré sú poskytované ústavom, podmienky ich poskytovania a zodpovedné osoby...
Projekty
Obsahuje správy z medzinárodných projektov, na ktorých sa podieľa RÚVZ v Žiline.

Aktuálne informácie
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Register odbornej spôsobilosti osôb
Hygienicko-epidemiologická situácia
Situácia na kúpaliskách
Peľové spravodajstvo
Iné aktuálne informácie
Žiadosti
Obsahuje vzory žiadostí a prevádzkových poriadkov z jednotlivých odborov a oddelení.
Akreditácia
Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie laboratórií:
odboru lekárskej mikrobiológie
odboru chemických analýz
odboru ochrany zdravia pred žiarením
Úrad
Odbory a oddelenia
Kontakty
Zriaďovacia listina
Národné referenčné centrum
Legislatíva
Obsahuje Legislatívne predpisy a zákony, ktoré súvisia s činnosťou ústavu.
Platené služby
Obsahuje cenník platených výkonov, ktoré RÚVZ so sídlom v Žiline poskytuje.
Dokumenty
Výročné správy
Úradná kontrola potravín 2007
Poradňa zdravia
Informuje o činnostiach poradne zdravia pre okresy Žilina a Bytča a ostatných nadstavbových poradní. Tu si môžete otestovať svoje telo, či má optimálne parametre.
Linky
ostatné RÚVZ na Slovensku
zdravotníctvo
GOVNET
http://www.zbierka.sk/
http://www.zdravie.sk/
Protiepidemická komisia
Obsahuje súbory Štatút protiepidemickej komisie na RUVZ v Žiline       a Rokovací poriadok protiepidemickej komisie na RUVZ v Žiline.
Ponuka práce
Obsahuje voľné pracovné miesta na RÚVZ so sídlom v Žiline.